Rejestracja

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.
 2. Uniwersytet Rolniczy powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@urk.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku mogą być przetwarzane w celu obsługi konferencji TEUFOR2020, prezentacji materiałów pokonferencyjnych i promocji przyszłych edycji konferencji w postaci materiałów drukowanych, publikacji na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych na podstawie udzielonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia ogólnego).
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy, a co za tym idzie brak możliwości udziału w konferencji.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. przenoszenia danych,
  3. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania
  – w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu ogólnym.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody udzielonej inspektorowi ochrony danych, mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może być przesłane do IOD pocztą elektroniczną (iod@urk.edu.pl).
 7. Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione innym odbiorcom. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty biorące udział w Konferencji.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zorganizowania Konferencji.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR